Viaferrata-balkan

OCENE TEŽINА NA VIA FERRATAMA

Svaka Via Ferrata je (ili bi trebala biti) ocenjena nekom ocenom koja pokazuje težinu (zahtevnost) te ferate. Znajući ocenu ferate lakše možemo odabrati onu primerenu svojim mogućnostima. Naravno, to nije jedini podatak koji je bitno da znamo o ferati pre nego se u nju upustimo. Takođe, i njega uvek trebamo uzeti sa određenom dozom rezerve. Ipak, to je vrlo bitna karakteristika svake ferate i zato smo odlučili da napišemo ovaj članak kako bi vas dodatno informisali o sistemu ocenjivanja. Pored toga, daćemo svoj uvid o tome i pogled iz ugla ocenjivanja drugih penjačkih aktivnosti.

U našem regionu je najzastupljenija Austrijska “Kurt Scnall“ skala ocenjivanja i njome ćemo se baviti. Ipak, u Evropi su u upotrebi i druge skale, te ćemo navesti one najzastupljenije. Na kraju članka prikazaćemo i uporednu tabelu, kako bi, ukoliko naiđete na neku ocenu iz druge skale, mogli da je pretvorite u austrijsku i dobijete jasniji uvid o težini. Zbog opširnosti članka nećemo detaljnije pisati o tim drugim skalama, no koga zanima detalje može pronaći na sajtu: theuiaa.org/mountaineering/via-ferrata (UIAA – International Climbing and Mountaineering Federation).

Skale ocenjivanja Via Ferrata

Najzastupljenije skale ocenjivanja Via Ferrata su:

 • Austrijska “Kurt Scnall“ skala
 • Francuska skala
 • Nemačka “Eugen Hüsler“ skala
 • Nemačka “Paul Wener“ skala
 • Italijanska skala

Austrijska "Kurt Scnall" skala

Ferate u našem okruženju uglavnom su ocenjene austrijskom “Kurt Scnall“ skalom. Ocene po ovoj skali se odnose na ukupan angažman na ferati i označene su velikim latiničnim slovima od A do F (mada su se u svetu već pojavile i ferate ocenjene težinom G).

Zvanično, opis težine svake ocene izgleda ovako:

ALako
BUmereno teško
CTeško
DVeoma teško
EIzuzetno teško
F

> Izuzetno teško

Detaljniji opisi ocena težina Via Ferrata (Kurt Scnall skala)

Giuliano Bressan i Claudio Melchiorri iz CAI (Club Alpino Italiano) su u kratkom priručniku “Via Ferrata: A short introduction” (koji možete preuzeti na gore navedenom linku) dali i detaljnije opise svake ocene. Ko želi može tamo pogledati, no mi ih ovde nećemo prenostiti jer smatramo da takav prikaz za ferate u našem regionu, i uopšteno nove ferate koje se danas grade kao namenska penjačko/planinarska atrakcija, i koje se po raznim oblicima dosta razlikuju od prvobitnih, alpskih ferata, može samo uneti zabunu.

Stoga ćemo dati naš uvid, iz iskustva penjana ferata u regionu. Možete ga koristiti kao orjentir ali napominjemo da je to samo naše lično mišljenje. U nastavku ćemo dati i svoj pogled o samom sistemu ocenjivanja, iz konteksta ocenjivanja drugih penjačkih aktivnosti (alpinistički i sportsko-penjački smerovi).

Dakle, ocene težine, odnosno zahtevnosti određenih segmenata na jednoj Via Ferrati, bliže bi definisali na sledeći način:

A

o   Stenoviti ili drugi planinski teren malog nagiba, gde uglavnom nije neophodna upotreba ruku za penjanje. Uglavnom nemaju, ili ih je vrlo malo, veštačkih dodataka (nogostupa), dok je sajla ugrađena zbog eksponiranosti terena i dovoljno je osigurati se ferata setom za nju i eventualno pridržavati rukom.

B

o    Stena sa većim nagibom (pozitivni nagib / oborena ploča), do potpune vertikale, na kojoj su standardni nogostupi (veliki nogostupi, približno pravolinijski raspoređeni i na manjem razmaku – 3 nogostupa na 1 m).

ili

o   Stena sa manjim nagibom (ali dovoljno velik da je neophodno koristiti ruke za uspon), sa nestandardnim nogostupima (manji nogostupi i/ili na većem međusobnom razmaku i/ili nepravilno raspoređeni).

ili

o   Stena sa manjim nagibom (ali dovoljno velik da je neophodno koristiti ruke za uspon), bez veštačkih nogostupa ali sa dobrim prirodnim gazištima/hvatovima.

ili

o   Kombinacija/varijante ovih mogućnosti.

C

o   Stena u blagom previsu (manj negativni nagib), na kojoj su standardni nogostupi.

ili

o   Stena sa nešto većim pozitivnim nagibom (oborena ploča sa većim uglom), na kojoj su nestandardni nogostupi.

ili

o Stena sa nešto većim pozitivnim nagibom (oborena ploča sa većim uglom), bez veštačkih nogostupa ali sa dobrim prirodnim gazištima/hvatovima.

ili

o   Kombinacija/varijante ovih mogućnosti.

D

o   Stena u većem previsu (izraženiji negativni nagib), na kojoj su standardni nogostupi.

ili

o   Stena sa velikim pozitivnim nagibom, do potpune vertikale ili u manjem previsu, sa nestandardnim nogostupima.

ili

o   Stena sa velikim pozitivnim nagibom, do potpune vertikale, bez veštačkih nogostupa ali sa solidnim prirodnim gazištima/hvatovima.

ili

o   Kombinacija ovih mogućnosti.

E

o   Stena u većem previsu sa nestandardnim nogostupima.

ili

o  Stena sa velikim pozitivnim nagibom, do potpune vertikale, ili čak u blagom previsu, bez veštačkih dodataka, sa malom ili nikakvom mogućnošću korišćenja prirodnih hvatova/gazišta, gde se uglavnom mora kretati povlačenjem sajle i gaženjem na upor.

ili

o   Kombinacija/varijante ovih mogućnosti.

F

o   Izraženije teškoće nego E, ogromni previsi i plafoni koji zahtevaju veliku snagu, ali i tehničke veštine.

Napomene uz opise ocena

Navedeni opisi su samo opšte i grube smernice za određivanje ocene jedne ferate, odnosno njenih segmenata. Faktori koji utiču na ocenu mogu biti mnogo kompleksniji i nemoguće ih je potpuno jasno i detaljno definisati. Mnoge nove ferate imaju viseće mostove kao posebnu atrakciju, te treba definisati i njihovu zahtevnost. Takođe, postoje i ferate koje imaju nestandardnu, tanku i/ili vrlo labavu sajlu, što značajno otežava uspon. Stoga, uvek ostaje subjektivan osećaj graditelja ferata. Međutim, oni sve teškoće moraju sagledati realno i iz ugla šireg auditorijuma korisnika ferata.

Pojašnjenje navedenih pojmova:

 • Stena s pozitivnim nagibom / Oborena ploča: Nagib je manji od 90 stepeni.
 • Vertikalna stena / Ravna ploča: Nagib stene je približno 90 stepeni.
 • Stena s negativnim nagibom / Previs: Nagib stene prelazi 90 stepeni.
 • Standardni nogostupi: Nogostupi su dovoljno veliki da se lako može stati sa obe noge, nalaze se približno u liniji i na malom međusobnom rastojanju (30-40 cm).
 • Nestandardni nogostupi: Nogostupi mogu biti dosta manji, na većem međusobnom rastojanju i nepravilno raspoređeni.
OBORENA PLOČA - Stena s pozitivnim nagibom
RAVNA PLOČA - Vertikalna stena
PREVIS - Stena s negativnim nagibom
Standardni nogostupi
Nestandardni nogostupi

Sistem ocenjivanja u slobodnom penjanju

Danas se grade sve kompleksnije ferate, raznovrsnije i sa više detalja. Stoga je jasno da sistem ocenjivanja sa 6 slova ne može dovoljno jasno prikazati sve finije razlike u težini pojedinih segmenata i precizno pokazati zahtevnost ferate. Pogledajmo sada kako izgleda sistem ocenjivanja u slobodnom penjanju (sportsko penjanje i alpinizam u suvoj steni). I ovde postoji više sistema, ali su kod nas u upotrebi dva. Francuski sistem koji se koristi za opremljene smerove (sportsko penjanje) ide od 1 do 9c (trenutno najteži popeti smer). Ovaj sistem od ocene 4 ima dodatke a,b,c, a od ocene 6 pored njih i dodatak +. To znači da, recimo samo u 6-om razredu ocena, imamo 6 različitih nivoa (6a, 6a+, 6b, 6b+, 6c, 6c+). Pri tome je ogromna razlika u težini između 6a i 6c+, a ta razlika je još veća u većim razredima ocena.

UIAA sistem koji se koristi za poluopremljene i neopremljene smerove (alpinizam), a često, po uporednoj tabeli, i u sportskom penjanju, ima rimske brojčane oznake od I do XII i dodatke + i -. Vidimo da i ovaj sistem ima takođe veliki opseg ocena kojim se mogu prikazati i sitne razlike u težini. Pored toga, alpinistički smerovi često u oceni imaju više oznaka, od kojih jedna predstavlja najteži detalj a druga prosek smera ili ocenu koja je najzastupljenija (sem ukoliko smer nije manje/više konstantan u jednoj oceni). Recimo, ocena V- / III+ znači da je najteži detalj težine V-, a najveći deo (ili prosek) smera u oceni III+. Uz to, za bolji uvid u svaki alpinistički smer treba pogledati i skicu (sa opisom) koju su dali prvi penjači i koja sadrži ocene po pojedinim segmentima, te tako jasno uviđamo težinu svakog dela na usponu.

Ocene u slobodnom penjanju - tabela, opis i skica smera

Slika dole levo prikazuje uporednu tabelu ocena u slobodnom penjanju (ocene iz više sistema). Slika dole desno prikazuje jedan tipičan opis prvenstvenog alpinističkog smera, sa priloženim skicama i ocenama pojedinih segmenata smera.

Ocene u slobodnom penjanju
Skica i opis alpinističkog smera

Pogled na Via Ferratu iz ugla ocenjivanja slobodnog penjanja

Uspon feratom jeste tehnički lakši od alpinizma i sportskog penjanja, ali njihova sve veća raznolikost i raznovrsnost pravi sve finije razlike. To zahteva i preciznije ocenjivanje radi definisanja tih razlika i jasniji uvid u težinu ferate. Uspon feratom, bar po dužini, liči na alpinistički uspon (dužina smera preko 50 m), no opet vrlo su retke ferate za koje imate urađenu skicu sa ocenama pojedinih segmenata i opis te skice. Za to su odličan primer ferate u Mađarskoj, no da se za tren prvo vratimo u nama poznatije ferate.

Recimo, ferata Srce Veleža (BiH) ima ocenu C, D, E (kako stoji na info tabli), što je sasvim u redu ocenjeno, jer su u njoj zastupljeni segmenti sve tri težine. No, s obzirom da je ovo vrlo dugačka i visoka ferata (500 m dužine i 350 m visinske razlike), ne možemo iz ocene steći uvid koliko je koja ocena zastupljena u ferati i gde se nalaze najteži delovi. Naš je utisak da ferata ima samo jedan E segment (ali otprilike na sredini ferate što je problem) i dosta segmenata C i D težine. Kada bi, kao za alpinističke smerove, postojala skica sa ocenema pojedinih segmenata, to bi mnogo pomoglo u pripremi uspona.

Pozitivni primeri iz prakse - skice i ocene sa dodatkom +

Kao što smo napomenuli, odličan pozitivan primer za ovo su ferate u Mađarskoj. One su uglavnom uređene po principu sportsko-penjačkih sektora (još jedna itekako pozitivna činjenica, o čemu drugi put), gde se na jednom mestu, tj. u sklopu jedne ferate nalazi više ruta različite težine. Iako su to načelno kraće rute u odnosu na standarde ferate (mada ipak imaju dužinu alpšinističlkih smerova), uglavnom je za svaku rutu data kompletna skica uspona sa ocenama pojedinačnih delova. Te skice su postavljene i na tablama na ulazu u svaku rutu.

Druga pozitivna stvar koju smo primetili kod nekih ocena mađarskih ferata jeste dodatak + uz određene ocene. Recimo, ruta “Makarenkói plafon“ na ferati “Ariadné fonala“ ima ocenu “E+/ D“, što znači detalj E+ (teže od E a lakše od F) i ostali deo ferate težine D. Time se pravi finija razlika, mada smatramo da ni to nije dovoljno i da bi trebalo uvesti i znak “-“ (minus), kao što imaju UIAA ocene, koje smo već spominjali. Tako bi, na primer, između ocena B i C uveli još i B+ i C-.

Skica jedne ferate u Česneku (Mađarska)
Skica sa ocenama - Ferata Ariadne Fonala

Ocene razdvojene kosom crtom

Ono što se mnogo češće od toga može sresti su ocene tipa B/C, tj. dva susedna slova razdvojena kosom crtom, što predstavlja težinu između te dve ocene. Dakle, B/C bi trebalo biti isto što i B+ u gore pomenutom primeru. I to je u redu za ocenjivanje pojedinačnih segmenata, ali ostaje problem tumačenja zahtevnosti cele ferate ako je data samo ta jedna (ukupna) ocena. Primer takve ferate je dobro poznata, odlično urađena i atraktivna Via Ferrata Sokolov put, ocenjena upravo ocenom B/C. Međutim, iz ukupne ocene nismo sigurni da li ferata ima više segmenata i jedne i druge ocene, ili jedna dominira ili je cela ferata težinski između B i C. Negde čak možete pročitati i da je težina ove ferate B/C a da ima detalja D, što smatramo preteranim, a i kako smo već napomenuli, ferata u svojoj oceni mora imati najteži detalj, makar on bio i kratak. Dakle, i ovde bi skica ferate mnogo značila za shvatanje najveće težine, ali i celokupne zahtevnosti.

Na slikama ispod vidimo da su na info tablama iscrtane rute ferate ali bez ocena pojedinačnih segmenata.

Ocena Via Ferrate Sokolov put - na tabli
Info tabla ferate Srce Veleža

Psihološki uticaj

Ono što bi još dodali zvaničnoj oceni ferate je i psihološki uticaj. Naime, nije isto penjati feratu koja je na nekoj visokoj steni (planini) i pri tome vrlo eksponirana i feratu koja se nalazi nisko i u prilično bezbednom okruženju. Recimo, pomenute mađarske ferate imaju vrlo teških ruta i sa pravom ocenjenih visokim ocenama, no uglavnom se nalaze prilično nisko i nisu eksponirane, te je psihološki pritisak vrlo mali. Sa druge strane, ferata Srce Veleža uliva strahopoštovanje i mnogo pre nego joj se približite jer stenovita barijera planine Velež, sa visinom od preko 300 m, još izdaleka izgleda jako moćno.

Tako bi pomenute ferate, po našem gledištu, ocenili na sledeći način:

 • Srce Veleža: E (C/D) p10

        Objašnjenje: Najteži detalj: E, u zagradi – prosek ostalog dela ferate: C/D, psihološki uticaj: 10 (najveći)

 • Makarenkói plafon: E+(D) p1

        Objašnjenje: Najteži detalj: E+, prosek ostalog dela ferate: D, psihološki uticaj: 1 (najmanji)

Uporedna tabela ocenjivanja Via Ferrata

Za kraj vam dajemo i uporednu tabelu zvaničnih skala ocenjivanja Via Ferrata:

Uporedna tabela različitih skala ocenjivanja Via Ferrata

Rezime uporedne tabele

Gornjoj tabeli prilažemo i ovaj kratki rezime. Uz njega vrlo lako možete bilo koju ocenu iz neke druge skale ocenjivanja, ukoliko naiđete na takvu feratu, da prebacite u “Kurt Scnall“ skalu i tako jasnije shvatite njenu zahtevnost.

 Francuska skala:

 F  = A

 PD = B

 AD = B

 D = C

 TD = C

 ED = E

 

 

 Nemačka “Eugen Hüslerskala:

 К1 = A

 K2 = B

 K3 = B/C

 K4 = C

 K5 = C/D

 K6 = E

Napomena: Ova skala za dodatno pojašnjenje koristi i opise staza u bojama koje bliže objašnjavaju težinu (Crvena boja – planinarska staza, plava boja – alpinistička staza).

 Nemačka “ Paul Wernerskala:

 КS1 = A

 KS2 = B

 KS3 = B/C

 KS4 = C

 KS5 = C/D

 KS6 = E

Napomena: Ova skala za preciznije pojašnjenje ferata koristi i dodatne oznake o morfologiji terena (oznake su: O, A, B, C, D, E), a mogu se kao i u drugoj nemačkoj skali dodati oznake sa bojom (plava, crvena, crna) koje se koriste i za skijaške staze.

 Italijanska skala:

 F = A

 PD = B

 D = C

 TD = C

 ED = D, E

 

Napomena: Ove skala pored osnovnih ocena za opštu angažovanost, za bolji uvid koristi i dodatne ocene (od 1 do 3), ponaosob za svaki od četiri bitna parametra (tehnička angažovanost, fizička angažovanost, eksponiranost, okruženje).

Srećno i budite pažljivi pri odabiru ferate. Za svaki uspon se temeljno pripremite i pored ocene pogledajte i druge karakteristike ferate. Pročitajte i pogledajte sve što možete pronaći o ferati koju želite da posetite. Razgovarajte sa ljudima koji su već bili na njoj. I nama se uvek možete obratiti a mi ćemo vam pomoći, koliko god je u našoj moći.

Podeli:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email